สเต็มคิดส์ (STEMkids)

มีพันธกิจหลักคือสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยใช้วิทยาศาสตร์เซลล์ต้นกำเนิดเป็นตัวหลักในการดำเนินเรื่อง เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ที่เชื่อมต่อกัน (connections) ในทุกสาขาวิชาภายใต้บริบทที่เหมาะสม (cross-curricular learning)  นอกจากการสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ในสถานศึกษาให้ผู้เรียนและผู้สอนได้พัฒนาตนเองอย่างเต็มที่แล้ว สเต็มคิดส์ยังเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของการเรียนรู้ระหว่างสถานศึกษา, ครอบครัว, ชุมชนท้องถิ่น, สังคมไทย และประชาคมโลก เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ที่สัมพันธ์กับพลวัตของโลกในปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ดังนั้นแนวทางการดำเนินงานของสเต็มคิดส์จึงเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับคนไทยซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาของ “ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน” ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) 

สเต็มคิดส์มุ่งเน้นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์บทบาทของเซลล์ต้นกำเนิดที่มีต่อพัฒนาการและการเจริญเติบโตของเด็กและเยาวชน ปัจจุบันเป็นที่ทราบกันดีว่าในร่างกายของคนเรามีเซลล์ต้นกำเนิดซึ่งทำหน้าที่ทั้งในสุขภาวะและและซ่อมแซมเนื้อเยื่อเมื่อเกิดโรคภัยไข้เจ็บ โดยเฉพาะในวัยเด็กนั้นเซลล์ต้นกำเนิดมีส่วนสำคัญในการสร้างเสริมพัฒนาการร่างกายที่สมวัยและอาจจะเป็นพื้นฐานสำคัญของการอยู่ดีมีสุขเมื่อมีอายุมากขึ้น ดังนั้นพฤติกรรมการใช้ชีวิตของเด็กจึงมีผลต่อการทำงานของเซลล์ต้นกำเนิดที่อยู่ในร่างกายและเป็นแนวทางส่งเสริมสุขภาพในอนาคต

สเต็มคิดส์มีสหายร่วมอุดมการณ์หลายกลุ่ม ดังต่อไปนี้

1. ครูสเต็มคิดส์ (STEMkids Teacher)

2. นักเรียนสเต็มคิดส์ (STEMkids Student)

3. ชุมชนสเต็มคิดส์ (STEMkids Community)

4. ครอบครัวสเต็มคิดส์ (STEMkids Parents)

5. ผู้บริโภคสเต็มคิดส์ (STEMkids Consumers)

แนวทางสำคัญที่สเต็มคิดส์มุ่งรณรงค์ ได้แก่

 • ส่งเสริมปัจจัยทางบวก 3 ประการ คือ
 1. ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
 2. บริโภคอาหารที่มีประโยชน์
 3. ออกกำลังกายสม่ำเสมอ
 • ป้องปรามปัจจัยทางลบ 3 ประการ คือ
 1. หลีกเลี่ยงการดื่มเหล้า
 2. ห่างไกลควันบุหรี่
 3. ไม่ยุ่งเกี่ยวกับสารเสพย์ติด

STEMkids project for high schools in Thailand:
Weerapong Prasongchean at TEDxThapaeGate 2012


Advertisements

One response »

 1. Mr WordPress พูดว่า:

  Hi, this is a comment.
  To delete a comment, just log in, and view the posts’ comments, there you will have the option to edit or delete them.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s